Get Adobe Flash player

Novinky

Kurzový lístok

Cannot receive data
Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v zmysle Zákona č. 431/2002 z.z. v znení neskorších predpisov
 • spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov a ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska
 • vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
 • účtovanie zásob a majetku
 • kniha jázd
 • vedenie evidencie DPH a spracovanie daňového priznania DPH
 • ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • daňové priznanie – vyhotovenie podkladov pre priznanie k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh  (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash-flow a poznámky k účtovnej závierke)
 • daňové priznanie – vyhotovenie podkladov pre priznanie k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch)
 • spracovanie podkladov pre výkazníctvo, štatistické výkazy
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov – evidencia, prehľad úhrad a kontrola